Posts Tagged ‘SLA’

สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SLA กลุ่ม 1 (อาจารย์)

สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SLA กลุ่ม 1 (อาจารย์)
     วันที่ 31 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำข้อตกระดับการให้บริการกลุ่มงานบริการ (Service Level Agreement : SLA) กับผู้ใช้บริการ มีอาจารย์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน 9 ท่าน         คุณศรีไพร เกษดี เป็นคุณกิจ คุณสุจินต์ พุ่มพวง เป็นคุณลิขิต

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการนำ SLA มาเป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานห้องสมุด กลุ่มที่ 6

สรุปผล    การนำ SLA มาเป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานห้องสมุด
กลุ่ม 6
วันที่   18   พฤษภาคม    2554

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปประเด็น SLA : กลุ่ม ๒

สรุปประเด็น “การนำ SLA (Services Level Agreement)
มาเป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิผล
การดำเนินงานห้องสมุด”
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
กลุ่ม ๒

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปประเด็นที่ควรพิจารณาและปรับปรุง ตามร่าง SLA งานบริการสารนิเทศ (กลุ่ม 1)

สรุปประเด็นที่ควรพิจารณาและปรับปรุง ตามร่าง SLA งานบริการสารนิเทศ              
จากการฝึกปฏิบัติการบรรยาย เรื่อง การนำ SLA มาเป็นองค์ประกอบในการประเมิน
ประสิทธิผลการดำเนินงานห้องสมุด วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2554  (กลุ่ม 1)
กลุ่ม 1  รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
1. อาจารย์กษมพงศ์  พงษ์ชมพร
2. นางกมลรัตน์  ตัณฑ์เกยูร
3. นางสาวยุพิน  ยังวิเศษ
4. นางสาวสมพร  มั่งนาค
5. นางสาวปิยาธิดา  อัจฉริยะปัญญา
6. นางสมัย  ลุกิเลศ
7. นางรุ่งฟ้า  อ่อนชุ่ม
8. นายสำราญ  อ่อนชุ่ม
9. นางสาวนิภารัตน์ ศรีสุชาติ
10. นางสาวยุพิน  กาญจนารัตน์
11. นายอนุชา  เกิดวิบูลย์
12. นางยุพเยาว์  จำปาทิว
13. นางสุจินต์  พุ่มพวง  (คุณอำนวย)
14. นายคมสัน  การสมเพียร  (คุณลิขิต)
กลุ่มที่ 1   สรุปประเด็นที่ควรพิจารณาและปรับปรุง ดังนี้
1. การให้บริการที่ 1 ข้อ 1. [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »