Posts Tagged ‘Tag 520’

รายงานปิดโครงการ: โครงการบันทึกบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ลงฐานข้อมูลรวม Millennium ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตามที่งานเทคนิคได้จัดทำโครงการบันทึกบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ลงฐานข้อมูลรวม Millennium ประจำปีงบประมาณ 2558  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – วันที่ 31 สิงหาคม 2558 นั้น  บัดนี้สิ้นสุดระยะเวลาในการจัดทำโครงการแล้ว จึงขอรายงานการผลของโครงการดังกล่าว ตลอดจนปัญหาในการดำเนินงาน และวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้
Done
Problems of project

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
อ่านต่อ »